การหาอัตราทดของเฟืองตรง EP 1

การหาอัตราทดของเฟืองตรง EP 1


หมวดหมู่:วัสดุช่าง วันที่:2018-08-22
การหาอัตราทดของเฟืองตรง
 
 
 
     อัตราทดของเฟือง คือ สัดส่วนระหว่างเฟือง 2 ตัว ขึ้นไปที่ส่งกำลังถึงกัน ซึ่งเฟืองตัวหนึ่งจะเป็นตัวขับและอีกเฟืองตัวจะเป็นตัวตาม (เรียกสั้นๆ คือ เฟืองขับ และ เฟืองตาม) โดยการเคลื่อนที่ของเฟืองทั้งสองจะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน เช่น เฟืองขับหมุนตามเข็มนาฬิกา เฟืองตามจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา
            เฟืองขับและเฟืองตาม จะมีความเร็วรอบและจำนวนฟันเฟืองที่ต่างกัน ซึ่งตัวไหนจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับความต้องการที่ปลายทางว่าต้องการ เพิ่มหรือลดความเร็ว  โดยเฟืองขับและเฟืองตามจะมีความสัมพันธ์กันคือ

                ความเร็วรอบเฟืองขับ x จำนวนฟันเฟืองขับ  =  ความเร็วรอบเฟืองตาม x จำนวนฟันเฟืองตาม
 
 
การอัตราทดของเฟืองทดชั้นเดียว
 
 
เมื่อ  i = อัตราทด
 
 
 
ตัวอย่าง หาอัตราทดและความเร็วรอบของเฟืองตาม เมื่อความเร็วรอบของเฟืองขับเท่ากับ 50 rpm จำนวนฟันเฟืองขับ 50 ฟัน และจำนวนฟันเฟืองตามคือ 17 ฟัน
 
-หาอัตราทด จาก   
                 
 
 
-หาความเร็วรอบของเฟืองตาม 
                   
 

คลิปตัวอย่างของการส่งกำลังด้วยเฟืองตรง