เอ็กเพ็นชั่นวาล์ว (Expansion Valve) 1

เอ็กเพ็นชั่นวาล์ว (Expansion Valve) 1


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2013-09-13

 

เอ็กเพ็นชั่นวาล์ว (Expansion Valve)
                เอ็กเพ็นชั่นวาล์ว (Expansion Valve) เป็นอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศรถยนต์ที่จะเป็นตัวแยกความดันลงระบบ ซึ่งจะติดตั้งอยู่ระหว่าง รีซีฟเวอร์ไดเออร์ กับ อีวาโปเรเตอร์

 รูปแสดงตำแหน่งคอนเดนเซอร์ (ที่มา http://www.royalairgas.com )


                     เอ็กเพ็นชั่นวาล์ว ของระบบปรับอากาศรถยนต์นั้นจะเป็นชนิดที่ใช้อุณหภูมิ (คงที่) ในการควบคุมการทำงาน
หรือที่เรียกว่า "  เทอร์โมสแตติกเอ็กเพ็นชั่นวาล์ว (Thermo static expansion valve) " บางครั้งเรียกตามอักษรย่อคือ T.E.V


             หน้าที่ของเอ็กเพ็นชั่นวาล์ว
 - ควบคุมและปรับอัตราการไหลของสารความเย็น
 - ลดความดันของระบบจากความดันสูงเป็นความดันต่ำ
 - เปลี่ยนสถานะของสารความเย็นจากของเหลว 100 % เป็นก๊าซ

             ชนิดของเอ็กเพ็นชั่นวาล์วในระบบปรับอากาศรถยนต์

     ชนิดของเอ็กเพ็นชั่นวาล์วในระบบปรับอากาศรถยนต์แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ


1.แบบสมดุลภายใน (Internal-equalizer )

รูปแสดงเอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลภายใน (Internal-equalizer ) (ที่มา http://minkete.en.busytrade.com )

2.แบบสมดุลภายนอก (External-equalizer )

 

 
รูปแสดงเอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลภายนอก (External-equalizer ) (ที่มา http://mingzhu04.en.busytrade.com )

3.แบบกล่อง (Box expansion valve )

รูปแสดงแบบกล่อง (Box expansion valve) (ที่มา http://mingzhu04.en.busytrade.com )

รายละเอียดต่างๆของเอ็กเพ็นชั่นวาล์วแต่ละชนิดขอกล่าวในครั้งต่อไป


BY...BIGGLEM