วิธีอ่านเวอร์เนียแบบหน่วยนิ้ว

วิธีอ่านเวอร์เนียแบบหน่วยนิ้ว


หมวดหมู่:เครื่องมือวัด Measurement วันที่:2018-08-09

 วิธีการอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ในหน่วยนิ้ว

การอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ในหน่วยนิ้ว นั้นค่าที่อ่านได้ที่ไม่ใช่ค่าเต็มนั้นจะอ่านเป็นเศษส่วน ซึ่งในแต่ละนิ้วที่บนสเกลหลักจะแบ่งออกเป็น 16 ช่อง ดังนั้น 1 ช่องจึงมีค่าเท่ากับ 1/16 นิ้ว
 
รูปแสดงจำนวนช่องใน 1 นิ้ว บนสเกลหลัก
 
บนสเกลเลื่อนแต่ละช่องจะมีค่าความละเอียดตามชนิดของเวอร์เนียคาร์ลปเปอร์ เช่น ค่าความละเอียดที่ 1/1000 นิ้ว ใน 1 ช่องก็มีค่าเท่ากับ 1/1000 นิ้ว ในที่นี้จะยกตัวอย่าง ค่าความละเอียดที่ 1/128 นิ้ว ใน 1 ช่องก็มีค่าเท่ากับ 1/128 นิ้ว
รูปแสดงจำนวนช่องบนสเกลเลื่อนที่ค่าความละเอียด 1/128 นิ้ว
 
 
       ในการอ่านค่าเราสามารถอ่านได้ดังนี้
 
1.ดู 0 บนสเกลเลื่อนว่าชี้ค่ามากกว่า จำนวนเต็ม เช่น 1 นิ้ว โดยค่าที่ได้คือ 1 นิ้ว
2.ดู 0 บนสเกลเลื่อนว่าชี้ค่าที่มากกว่าในช่องนิ้ว (1 นิ้ว = 16 ช่อง) เช่น ชี้ที่มากกว่า 3 แต่น้อยกว่า 4 โดยค่าที่ได้คือ 3/16  นิ้ว
3.ดูขีดบนสเกลเลื่อนว่าขีดไหนตรงกับขีดบนสเกลหลักแล้วอ่านค่านั้น เช่น 5 โดยค่าที่ได้คือ 5 /128 นิ้ว
4.นำค่าทั้ง 3 มารวมกันจะได้ค่าทั้งหมด 
 
***จะเห็นว่า ค่าที่อ่านได้ในข้อ 2 และ 3 ค่าที่อ่านได้จะเป็นเศษส่วนและมีส่วนไม่เท่ากัน เราตัองทำส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะบวกกันได้***
 
ตัวอย่าง
 
         จากรูป
1.เลขดู 0 บนสเกลเลื่อนว่าชี้น้อยกว่า 1 ดังนั้น จำนวนเต็มจึงไม่มี
2.เลขดู 0 บนสเกลเลื่อนว่าชี้ในช่องนิ้วคือ 10 ช่อง ค่าที่อ่านได้คือ 10/16 นิ้ว
3.ขีดที่ 7 บนสเกลเลื่อนตรงกับขีดบนสเกลหลัก ค่าที่อ่านได้คือ 7/128 นิ้ว
4.นำค่าทั้ง 3 มารวมกัน คือ (10/16)+(7/128) 
  ทำส่วนให้เท่ากัน คือ((10x8)/(16x8))+(7/128)
                              จะได้  (80/128)+7/128)  
                             ค่าที่อ่านได้คือ 87/128 นิ้ว
 

ตัวอย่าง
 
      จากรูป
ค่าที่อ่านได้คือ 1 นิ้ว + 3/16 นิ้ว + 5/128 นิ้ว
           ปรับส่วนให้เท่ากัน จะได้  1 นิ้ว + 24/128 นิ้ว + 5/128 นิ้ว 
           ค่าที่อ่านได้คือ 1 นิ้ว กับ 29/128 นิ้ว
 
ตัวอย่าง
 
           จากรูป
ค่าที่อ่านได้คือ 2 นิ้ว + 6/16 นิ้ว + 4/128 นิ้ว
           ปรับส่วนให้เท่ากัน จะได้  2 นิ้ว + 48/128 นิ้ว + 4/128 นิ้ว 
           ค่าที่อ่านได้คือ 2 นิ้ว กับ 52/128 นิ้ว
           ปรับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่าที่อ่านได้คือ 2 นิ้ว กับ 13/32 นิ้ว
 
คลิปตัวอย่างการอ่าน
 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=7Vf5IxNqFxs