โซ่ส่งกำลัง  ( Chain Transmission )

โซ่ส่งกำลัง ( Chain Transmission )


หมวดหมู่:วัสดุช่าง วันที่:2012-08-08

โซ่ส่งกำลัง  ( Chain Transmission )

         โซ่ส่งกำลัง  เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่มีการถ่ายทอดกำลังจากชุดขับ (ต้นกำลัง) ไปยังชุดตาม (รับกำลัง) เพื่อถ่ายทอดหรือส่งกำลังไปยังในการขับเคลื่อนชิ้นส่วนหรือตัวเครื่องจักรโซ่ส่งกำลัง  จะต้องมีการทำงานคู่กับจานโซ่ (Sprockets)  ซึ่งจะยึดอยู่กับเพลาด้านขับและตาม แสดงดังรูปที่ 1.

รูปที่ 1 แสดงลักษณะส่วนประกอของโซ่ส่งกำลัง (ที่มา http://www.alibaba.com )

 

ประเภทโซ่ส่งกำลัง  ( Type of Chain Transmission )

       โซ่ส่งกำลัง  สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของโครงสร้างของโซ่ได้ดังนี้


      1.โซ่ลูกกลิ้ง (Roller Chain) มีส่วนประกอบคือ สลัก (Bearing pin) , ปลอกสลัก(Bush) ,ลูกกลิ้ง(Roller) ,แผ่นประกบด้านใน(Inner Plate) และแผ่นประกบด้านนอก (Outer Plate) แสดงดังรูปที่ 2.  ซึ่งโซ่ลูกกลิ้งนี้ยังแบ่งออกได้อีก 3 ชนิด
(รายละเอียดขอกล่าวในครั้งต่อไป)

 

รูปที่ 2. แสดงส่วนประกอบของโซ่ลูกกลิ้ง (Roller Chain) (ที่มา http://madeofscars.exteen.com)

 

รูปที่ 3. แสดงโซ่ลูกกลิ้ง (Roller Chain) (ที่มา http://www.qr-chain.com)

 

                2.โซ่ปลอก (Leaf Chain) มีส่วนประกอบคล้ายกับโซ่ลูกกลิ้ง (Roller Chain) เพียงแต่จะมีลูกกลิ้ง(Roller)แสดงดังรูปที่ 4. 

 

รูปที่ 4.แสดง โซ่ปลอก (Leaf Chain) (ที่มา http://www.made-in-china.com)

 

             3.โซ่ฟันเฟือง (Chain Sprockets Gear )  มีส่วนประกอบคือแผ่นประกบคล้ายเฟือง โดยที่มีร่องบาก ยึดด้วยสลักแสดงดังรูปที่ 5. 

 

 

รูปที่ 5. แสดงโซ่ฟันเฟือง (Chain Sprockets Gear ) (ที่มา http://mallcrawlin.com)

 

 

 
ผิด ? ถูก ? ไม่สำคัญ ขอแค่ได้ลงมือทำ
BY : Neighbors.